XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX773 v2.4.1 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 13:13:14
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IZ0RIM-B 70cm 18.01.2022 14:18 0 days 13:12:33 s DCS B 185.244.236.126
2 ItalyItaly IZ8RXZ-A 23cm 18.01.2022 01:31 0 days 13:12:33 s DExtra B 82.49.97.173
3 ItalyItaly IW2HNB-B 70cm 18.01.2022 01:31 0 days 13:12:31 s DExtra M 78.134.114.118
4 ItalyItaly IZ8QAD-C 2m 18.01.2022 01:31 0 days 13:12:31 s DExtra B 95.246.153.120
5 ItalyItaly IW0FXN-B 70cm 18.01.2022 03:46 0 days 10:56:39 s DCS B 81.29.176.160
radioteam@773radiogroup.it